Technický dozor

Technický dozor je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb, které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. Tuto povinnost má stavebník! Není zde vyspecifikována jeho odbornost, ale doporučovali bychom minimálně takovou, jaká je požadována u stavebního dozoru. Někdy je tato činnost nazývána „Investorský (technický) dozor“ (ITD).

 

Cíl technického dozoru investora

Cílem technického dozoru investora (stavebníka) je uplatňovat v rozsahu platných právních předpisů klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s:

 1. projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení,
 2. platnými technickými normami ve výstavbě,
 3. přijatými smluvními závazky.

 

Pravá ruka investora

Technický dozor je pravá ruka investora a jedná tak, aby na konci byla naprostá spokojenost investora.

 • Technický dozor může poradit již ve fázi projektu, čímž se lze vyvarovat nevhodným řešením.
 • Při výstavbě hájí zájmy investora.
 • Dozoruje realizační firmy.
 • Kontroluje, radí, počítá a upozorňuje na možné problémy.
 • Svou činností dokáže ušetřit stavebníkovi čas a nemalé finanční prostředky.

 

S čím Vám můžeme pomoci?

Nabízíme činnost technického dozoru investora, zejména:

 • poradenství při zpracování projektové dokumentace (kontrola a ověření cen položkového rozpočtu),
 • zastupování investora (popř. spoluúčast) na jednání s dodavateli nebo s orgány státní správy,
 • kontrolu stavby z hlediska kvality prováděných prací,
 • kontrolu souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
 • kontrolu oprávněnosti faktur dodavatelských firem podle skutečně provedené práce a spotřeby materiálu,
 • kontrolu vad a nedodělků,
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby,
 • řízení kontrolních dnů a účast na nich,
 • organizaci kolaudace provedené stavby.

 

Nebojte se zeptat na technický dozor