Stavební dozor

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí. Odpovídá spolu se stavebníkem za:

 • soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací,
 • dodržení obecných požadavků na výstavbu,
 • bezbariérové užívání stavby,
 • dodržování jiných technických předpisů,
 • rozhodnutí a opatření vydaných k uskutečnění stavby.

 

Sleduje způsob a postup provádění stavby

Stavební dozor působí k odstranění závad při provádění stavby. Dále sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména:

 • bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi,
 • vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí,
 • vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

 

V každém případě potřebujete stavbyvedoucího

Stavebník, který provádí stavbu svépomocí a daná stavba bude určena k bydlení (např. rodinný dům), nebo jde-li o změnu stavby, která je kulturní památkou, má ze zákona povinnost zajistit vedení stavby stavbyvedoucím (§ 160 odst. 4 stavebního zákona). Stavbyvedoucí osoba, která odborně vede realizaci stavby, musí mít autorizaci v daném oboru (většinou pozemní stavby) – zákon č. 360/1992 Sb.

 

Stavební dozor je často stavebníkem podceňován

„Vždyť to je jen formalita. To zvládnu. Spoustu věcí si přece udělám sám. A na to, co nezvládnu, např. výrobu oken, montáž topení, elektroinstalaci a podobně, si domluvím kamarády nebo nějakou firmu.“

Mnoho stavebníků stále ještě podceňuje význam stavebního dozoru. Často si jeho důležitost a potřebu (zákon č.183/2006 Sb. – stavební zákon a další) uvědomují pozdě. Většinou jim tuto funkci papírově orazítkuje či podepíše „známý“ nebo projektant. A jen tak za 1000 Kč a 5000 Kč.

V ideálním případě všechno klapne. Může se však stát, že stavebník narazí na problémy:

 1. Na počátku jsou špatné smlouvy s dodavateli stavebních prací, nedobře vyspecifikovaný popis prací a rozsah díla a nevhodně zvolený materiál.
 2. Pak se přihlásí o slovo vícepráce a závady na domě – to už bývá pozdě.
 3. Následné opravy stavebního díla, které kolikrát přijdou mnohem dráž, než samotná stavba, se potom řeší tahanicemi po soudech s nevalným výsledkem.
 4. Dále se stavebník vystavuje případným nemalým sankcím – jak ze strany stavebního úřadu, tak i od OIP (oblastního inspektorátu práce).

Stavebník si tím přidělá zbytečnou práci, které by ho ušetřil kvalitní stavební dozor – odborník, který má praxi a zná záludnosti výstavby. Takový odborník má svůj význam. Není radno ho podceňovat a šetřit na nepravém místě.

 

Kolik to bude stát?

Honorář za výkon stavebního dozoru se dá dopředu celkem přesně vyčíslit. Záleží na:

 • rozsahu činností,
 • četnosti návštěv na stavbě.

 

Nebojte se zeptat na stavební dozor